Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROPACENTER BVBA

1. AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

De huidige voorwaarden beheersen alle offerten en verkopen tussen Europacenter bvba en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Elke afwijking hiervan moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke voorgaande en geschreven overeenkomst. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops-en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

2. VOORSTELLEN EN BESTELLEN

Al onze voorstellen, offertes en prijslijsten, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. Indien na het tot stand komen van de verkoop, de prijzen van onze eigen leveranciers wijzigen en/of onze catalogusprijzen aangepast worden, zullen wij gerechtigd zijn onze verkopen te annuleren of een evenredige prijswijziging toe te passen, indien de productie van de bestelde caravan of artikel zou worden opgeheven, kan de koper de bestelling laten overzetten op een ander model van hetzelfde merk, waarbij een nieuwe prijs moet worden overeengekomen;

Een gedane bestelling annuleren: annuleren kan binnen de 14 dagen per schriftelijk aangetekend schrijven.

Indien een voorschot werd betaald, wordt dit voorschot behouden als dekking van de kosten tenzij anders overeengekomen. Enige andere vergoeding omwille van de annulatie van de bestelling is uitgesloten.

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam van en voor rekening van Europacenter. Europacenter behoudt zich het recht de verkoop te weigeren en zal in dit geval de koper hiervan met opgave van reden inlichten binnen de 3 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

Europacenter bvba biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen telefonische te plaatsen, per fax of elektronisch.

3. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

4. LEVERING

De levering van de caravan of andere artikelen heeft plaats op onze zetel, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De geleverde goederen blijven eigendom van Europacenter bvba, tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze zetel. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van ‘franco’ levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de koper de caravan of bestelde goederen niet in ontvangst neemt binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, hebben wij het recht om voor een caravan stallingskosten aan te rekenen, ten belope van 10 € per dag, de verkoop te ontbinden en een vergoeding te eisen die overeenstemt met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs met keuze van Europacenter om betaling van de werkelijk opgelopen schade te vorderen. Europacenter houdt zich het recht voor een artikel te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model voor zover hieruit geen nadeel voortvloeit voor de koper.

5. OVERMACHT

Europacenter bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leverancier van Europacenter bvba, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen,staking,brand,overstroming, enz.

Deze opsomming is niet beperkend. Europacenter bvba is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden die overmacht uitmaakt te bewijzen.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Kluisbergen contant, netto en zonder korting tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 12% van het faktuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen . Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, de verkoop ontbinden per aangetekend schrijven gericht aan de koper. In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs met de keuze van Europacenter om betaling van de werkelijk opgelopen schade te vorderen. De verkochte goederen blijven eigendom van Europacenter bvba tot de integrale betaling van de prijs, inclusief schadevergoeding en intresten.

7. KLACHTEN – WAARBORG

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet conformiteit van het geleverde artikel is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Klachten worden enkel aanvaard onder aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na afhaling of levering.

De aangekochte caravans bij Europacenter zijn gewaarborgd volgens de volgende voorwaarden :

Door aanvaarding van de levering worden alle zichtbare gebreken, alsmede niet conforme levering aanvaardt. De verborgen gebreken van een nieuwe caravan zijn door een waarborg gedekt door de fabrikant gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering; en de aangeduide periode door de fabrikant voor waterinsijpeling. De koper dient Europacenter te informeren binnen de twee maanden vanaf de dag dat de koper het gebrek heeft vastgesteld of heeft moeten vaststellen en dit binnen de termijn die de fabrikant voorschrijft. Deze waarborg wordt beperkt tot één jaar voor tweedehandsvoertuigen, dit enkel op technische onderdelen, niet op slijtagestukken. Elke herstelling onder waarborg omvat de herstelling van het goed, vervanging van het goed door hetzelfde of gelijkaardig goed indien een herstelling niet meer mogelijk is, ofwel een passende vermindering van de prijs, ofwel de ontbinding van de overeenkomst. Alle andere directe of indirecte schade en in het bijzonder economische schade wordt uitgesloten van de waarborg.

8. OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDSCARAVAN

Bij een over te nemen tweedehandscaravan dient degene die de tweedehandscaravan aan Europacenter verkoopt, het bewijs voor te leggen dat hij eigenaar is van de caravan en dient hij de originele documenten zijnde gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, identificatieverslag van de keuring en keuringsbewijs af te geven bij het binnenbrengen van de caravan. De tweedehandscaravan moet vrij zijn van financiering bij verkoop. De overname wordt op de bestelbon vermeld en hangt af van de levering van een nieuwe caravan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeengekomen overname waarde is pas bindend ten aanzien van Europacenter bvba, voor zover de staat van de tweedehandscaravan op het ogenblik van de levering door de koper, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een bijgevoegd document.

9. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Privacy Policy

Elke betwisting wordt volgens belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde of Kortrijk behoren.

Europacenter BV, gevestigd aan Avelgemstraat 17A 9690 Kluisbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

[email protected]

Avelgemstraat 17A 9690 Kluisbergen

+3256299464

Persoonsgegevens die wij verwerken

Europacenter BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken

Europacenter BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Europacenter BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Europacenter BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Europacenter BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Europacenter BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Europacenter BV neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Europacenter BV) tussen zit. Europacenter BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Europacenter BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden

Europacenter BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Europacenter BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Europacenter BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Delen van persoonsgegevens met derden

Europacenter BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Europacenter BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Europacenter BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Europacenter BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Europacenter BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Europacenter BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Europacenter BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Europacenter BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Europacenter BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Europacenter BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Europacenter BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Europacenter BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]